Allmänna villkor

Tillämplighet

Dessa bestämmelser skall tillämpas vid Herke Djerf PerfektEvent AB´s, (nedan kallat PerfektEvent), försäljning av affärsmöten med kringarrangemang och övriga tjänster(arrangemanget) till företag, organisationer, föreningar och myndigheter (Kunden). Ändring och tillägg till dessa bestämmelser gäller endast i den utsträckning detta skriftligen avtalats.

Ingående av avtal

Avtalet är bindande för parterna när Kunden muntligen eller skriftligen, per e-post eller brev, godkänt den offert avseende arrangemanget som presenterats av PerfektEvent. PerfektEvent äger rätt att kreditpröva Kunden innan ingående av avtal. Efter ingånget avtal är Kunden fullt betalningsansvarig för det avtalade arrangemanget. Om Kunden väljer att inte genomföra arrangemanget gäller avbeställningsregler enligt nedan.

Betalning av arrangemang

Betalning av arrangemang skall ske mot faktura och fakturering sker vid ingående av avtal. I de fall anmälningsavgift eller dellikvid har erlagts skall fullständig likvid för arrangemanget/resan ha erlagts senast sex veckor före arrangemang/resa.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 14 dagar netto, därefter utgår dröjsmålsränta enligt gällande bestämmelser. F.n. referensränta + 8 % . Vi tar inte ut några faktureringsavgifter på ordinarie faktura. Inte heller i det fall kompletterande kostnader tillkommer utöver det avtalade arrangemanget, t.ex. konsumerad dryck som inte ingått i det av PerfekEvent offererade priset. Påminnelsefaktura beläggs med en administrativ avgift om 250:-/påminnelse.

Avbeställningsregler

Deltagare har rätt att avbeställa arrangemanget/resan enligt följande:

Fler än 5 % av antalet deltagare

  1. Om avbeställningen sker mer än 60 dagar före arrangemanget/avresan äger PerfektEvent rätt till ersättning för samtliga direkta kostnader från leverantör relaterade till resan samt en administrationsersättning om 300 SEK per person.
  2. Om avbeställning sker senare men senast 30 dagar före arrangemanget/avresan skall deltagaren erlägga 30 % av arrangemangets/resans pris om inte direkta kostnader och administrationsersättning om 300 SEK per person överstiger 30 % av arrangemangets/resans pris, då ersättning ska beräknas enligt a) ovan.
  3. Om avbeställning sker senare än 30 dagar men tidigare än 1 dagar före arrangemanget/avresan ska deltagaren erlägga 50 % av arrangemangets/resans pris, då ersättning ska beräknas enligt a) ovan.
  4. Om avbeställning sker 14 dagar eller senare före arrangemang/avresa ska deltagaren erlägga fullt pris i enlighet med offert.

Färre än 5% av antalet deltagare

  1. Om avbeställning sker mer än 30 dagar före arrangemang/avresa kan avbeställning ske utan avgifter.
  2. Om avbeställning sker 30 dagar eller senare, före arrangemanget/avresa äger PerfektEvent rätt till ersättning för direkta omkostnader samt ersättning motsvarande 15 % av arrangemangets pris.

Om arrangemanget omfattar flygtransport gäller respektive flygbolags avbokningsregler.

Ombokningsregler

Vid förändring av bokningen uttages, förutom eventuella omkostnader, en expeditionsavgift om 250 SEK per deltagare/resenär och ändring.

Mervärdesskatt

Vid samtliga arrangemang tillkommer mervärdesskatt om 25% enligt lag.

Prisjusteringar

PerfektEvent äger rätt att göra justeringar i offererade priser och bekräftade order på grund av tillkommande eller ändrade statliga skatter och avgifter, bränsletillägg, valutaförändringar samt höjda flyg- och hotellpriser.

Tidsjusteringar

PerfektEvent äger rätt att göra justeringar i tidtabell och motsvarande som följer av förändringar utanför PerfektEvents kontroll.

Kapacitet/platstillgång

Offert från PerfektEvent är alltid villkorad av kapacitet på hotell, flyg och andra delar av arrangemang till dess en beställning bekräftas.

Reklamation

PerfektEvent ansvarar endast för väsentliga fel och brister i det avtalade arrangemanget och kan ej hållas ansvarigt för skada på tredje man eller indirekta skador till följd av fel eller försening. Kunden är skyldig att skriftligen reklamera fel eller brist snarast efter det att felet eller bristen kommit till Kundens kännedom, dock senast inom en vecka.

Resegaranti

Vi innehar statlig resegaranti ställt hos Kammarkollegiet.

Övriga avtalsvillkor

Vid arrangemang/resor utanför Sverige är Kunden själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkring. Kunden är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport till följd av avsaknad av pass om inte bristen orsakats av felaktig information från PerfektEvent.

För arrangemang/resor bokade genom annan researrangör gäller denna arrangörs resevillkor. I övrigt gäller allmänna villkor för paketresor antagna den 2 februari 1993 av Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins samarbetsorganisation.

Herke Djerf PerfektEvent AB Organisationsnummer: 556679-7459

Per och Susanne